سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

عبدالمجید رضائی – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درتولید یک واریته زراعی خصوصیات متعددی درنظر گرفته میشوند که اکثرآنها بایکدیگر و باعملکرد همبستگی بالایی دارند روشهای متفاوتی ازجمله انتخاب نوبتی انتخاب برمبنای سطوح مستقل و انتخاب برمبنای شاخص برای گزینش توام چندصفت وجود دارد شاخص انتخاب عبارتست ازبهترین رابطه یا معادله خطی درقالب مدل رگرسیون چندمتغیره برای براورد ارزش اصلاحی یک گیاه لاین یا رقم برمبنای تمام اطلاعات و یا خصوصیاتی که قابل جمع اوری می باشند درحصول این شاخص سعی براین است که همبستگی بین آن و ارزش واقعی یا اصلاحی به حداکثر رسیده تا حداکثر بازده و پیشرفت موردانتظار ازانتخاب بدست آید دراین مقاله ضمن بحث دررابطه با روشهای مختلف انتخاب همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی و واکنشهای وابسته به بیان اهداف و اصول تئوری و نحوه حصول شاخص انتخاب و بحث پیرامون انواع مختلف آنها پرداخته میشود