سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره طائب – گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) را اندازه گیری می نماید. با استفاده از مبانی DEA ، شاخص بهره وری مالمکوئیست بر اساس تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی تعریف می شود. با در دست داشتن هزینه ورودی ها و قیمت خروجی ها شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه بر درآمد که شاخصی برای تعیین پیشرفت و پسرفت سود هر واحد است، بیان می شود. با توجه به این شاخص، قیمت تمام شده هر واحد محاسبه شده و پیشرفت و پسرفت هر واحد نسبت به تغییرات مرز محاسبه می شود. مزیت این شاخص به شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه ]۱[ ویا شاخص بهره وری مالمکوئیست درآمد ]۲[ این است که این شاخص هم هزینه تولید هر واحد و هم درآمد حاصل از فروش هر واحد را معیار عمل قرار داده و بنابراین روش کاربردی تری خواهد بود.