سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رجبی هشجین – کارشناس ارشد سازه های آبی – کار گروه آب کانون نهال آینده اندیشی
داودرضا عرب – دکترای منابع آب – استادیار دانشگاه تهران – کار گروه آب کانون نهال آینده

چکیده:

با توجه به حساسیت خاص مدیریت و توسعه منابع آبی، تا به حال شاخص های مختلفی برای سنجش وضعیت منابع آبی کشورهای مختلف ارائه شده است که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند. در این مقاله شاخص جدیدی با عنوان «شاخص فقرآبی» ارائه شده است که معیارهای گسترده تری از جمله سطح آموزش، اقتصاد، مصرفو سلامت جامعه را در بر می گیرد. این شاخص برای کشورهای مانند ایران از آنجا اهمیت پیدا می نماید که دسترسی زمانی و مکامی به آب در آن بسیار متفاوت است و شاخص های ساده ای ازآن ها منابع آب در دسترس بر تعداد جمعیت تقسیم می شود، چندان نشان دهنده واقعیت های موجود در زمینه وضعیته منابع آبی منطقه مختلف نیستند. مقدار شاخص فقر آبی ایران ۶۰/۳ می باشد که در رتبه ۵۸ام جهان قرار گرفته است و بر مبنای طبقه بندی CEH دارای فقر آبی متوسط می باشد. همچنین نتیجه محاسبه همبستگی بین شاخص فقرآبی و شاخص توسعه انسانی و شاخص فالکن مارک نشان می دهد که ضریب همبستگی بین شاخص فقرآبی با شاخص توسعه انسانی به مراتب بالاتر از ضریب همبستگی آن با شاخص فالکن مارک میباشد.