مقاله شاخص مصرف خون نسبت به درخواست خون در شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شاخص مصرف خون نسبت به درخواست خون در شهرستان رشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون
مقاله گروه خون و كراس مچ
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بارده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي غريب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با در نظر گرفتن الگوي نامناسب مصرف خون در کشور و محدود بودن منابع آن، با استفاده از روش صحيح درخواست خون، مي توان اين منابع را براي بيماران بيشتري به کار گرفت. هدف از اين مطالعه، بررسي نحوه کاربرد خون در بيمارستان ها و بخش هاي مختلف شهرستان رشت بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه به روش توصيفي-مقطعي انجام شد، به روش نمونه گيري تصادفي درخواست هاي خون بيستم هر ماه در سال ۱۳۸۶ در پنج بيمارستان رشت مشخص و داده هاي ۴۹۱ بيمار بررسي شد. درخواست هاي مربوط به بيماران تالاسمي وارد مطالعه نشد. نسبت تعداد خون آزمايش تجانس شده به خون تزريق شده (C/T) در کل و براي بيمارستان ها و بخش ها محاسبه و مقايسه شد. يافته ها با استفاده از آزمون t و نرم افزار  SPSS 15تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: شاخص کلي ۹/۱=C/T در مقايسه با مقدار مورد انتظار (۳-۲) در حد قابل قبول بود ولي در مراکز مختلف تفاوت آشکاري وجود داشت. بيشترين درخواست از بخش هاي جراحي (۸/۴۲%) و کمترين از بخش هاي داخلي (۱/۷%) بود. ميانگين هموگلوبين در بيماران جراحي که خون دريافت کرده بودند، ۱۹/۲±۰۳/۹ بود.
نتيجه گيری: الگوي مصرف گلبول قرمز متراكم در رشت ايده آل نبود؛ ولي در بخش زنان برخلاف مطالعه هاي مشابه در کشور، مناسب بود که شايد علت آن داشتن کميته انتقال خون بيمارستاني فعال و کارآمد باشد. به نظر مي رسد علل مختلفي از جمله عدم تشکيل کميته هاي انتقال خون بيمارستاني و عدم شرکت فعال پزشکان صاحب نظر در آن و فقدان نظارت و ضمانت اجراي آيين نامه ها از جمله موانع اصلاح الگوي مصرف خون باشد .