مقاله شاخص هاي رسوبشناختي و ژئوشيميايي رسوبات خليج گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي رسوبشناختي و ژئوشيميايي رسوبات خليج گرگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده كتك لاهيجاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حائري اردكاني اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نادري بني عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه ويژگي هاي رسوبي و ژئوشيميايي ساحل و بستر خليج گرگان، واقع در گوشه جنوب شرقي درياي خزر در شمال ايران، ۳۵ نمونه رسوب سطحي برداشته شد و بر روي آنها آزمايش هاي پايه رسوب شناسي، كاني شناسي كيفي به كمك XRD و سنجش فلزات سنگين با كمك XRF انجام شد. مطالعات نشان ميدهد که رسوبات از نظر دانه بندي در محدوده ماسه تا رس قرار ميگيرند، به گونه اي كه هر چه به سوي دهانه خليج گرگان نزديک ميشويم، درصد ماسه در رسوبات افزايش مييابد. مقدار متوسط کربنات کلسيم %۳۵ و مواد آلي %۳۰ است. ميزان ماده آلي در خليج گرگان به سوي درياي خزر كاهش مي يابد، در حالي كه مقدار کربنات کلسيم افزايش مي يابد. كاني شناسي رسوبات نشان مي دهد که علاوه بر متشكله هاي آواري از جنس سنگهاي آذرين، دگرگوني و رسوبي و خردههاي رسوبي برجا، مجموعه اي از کانيهاي رسي (بطور عمده کلريت) از ديگر اجزاي متشکله رسوبات سطحي هستند. تمركز فلزات سنگين (سرب، روي، کرم، نيکل، مس، واناديم، باريم و زيرکينم) در رسوبات سطحي براي عناصر مختلف در محدوده ۲-ppm 598 قرار ميگيرد. محاسبه شاخص تجمع زميني عناصر (Igeo) براي رسوبات سطحي خليج گرگان در مقايسه با نمونه هاي برداشت شده از رسوبات ژرفاي ۲۵ سانتيمتري همان حوضه نشان دهنده تمركز پايين فلزات سنگين در رسوبات خليج گرگان و غير آلوده بودن اين رسوبات است. مقايسه رسوبات خليج گرگان با بخشهاي ديگر ساحل ايران در خزر که تخريبي، و سواحل ترکمنستان که کربناته است، بيانگر ويژگيهاي رسوبي حد وسط (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد کربناته و آلي و بقيه مواد تخريبي) اين منطقه است.