مقاله شاخص هاي فيزيولوژيکي نوزاد نارس در دو روش کانگرويي و مرسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي فيزيولوژيکي نوزاد نارس در دو روش کانگرويي و مرسوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش آغوشي و مرسوم
مقاله شاخص هاي فيزيولوژيکي
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرسولي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جبرييلي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش آغوشي يک روش خوب و يک تحول براي مراقبت از نوزادان به خصوص نوزادان نارس است. مطالعات نشانگر تاثير مثبت روش آغوشي بر روي شاخص هاي فيزيولوژيکي نوزاد نارس مي باشد. تماس پوست با پوست باعث افزايش ميزان اشباع اکسيژن، کاهش خطر هيپوترمي، ثبات ضربانات قلب، الگوي تنفس و خواب مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي و مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيکي نوزاد نارس در دو روش آغوشي و مرسوم مي باشد.
روش: اين مطالعه يکه کارآزمايي باليني متقاطع است که نوزادان و مادران آن ها در معرض هر دو روش مرسوم و آغوشي قرار گرفتند. ۶۰ نوزاد به روش تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه تقسيم شدند. نوزادي که در گروه اول قرار داشت ابتدا به روش آغوشي سپس به روش مرسوم جهت شيردهي از انکوباتور خارج و شاخص هاي فيزيولوژيکي نوزاد در زمان هاي متوالي اندازه گيري گرديد و بالعکس نوزادي که در گروه دوم قرار داشت ابتدا به روش مرسوم و بار دوم به روش آغوشي از انکوباتور خارج شد. از آزمون هاي آماري تي، تي زوجي و آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS v.14 استفاده شده است.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که در نوزادان گروه دوم ميانگين تعداد ضربانات قلب در دقايق ۵، ۳۰ دقيقه بعد از خروج از انکوباتور و ۵ دقيقه بعد از برگرداندن به انکوباتور در دو وضعيت با هم متفاوت مي باشد (P=0.03، P=0.02، P=0.001). همچنين نتايج نشان داد که ساير شاخص هاي فيزيولوژيکي (تنفس، اشباع اکسيژن و درجه حرارت) در هر دو وضعيت مرسوم و آغوشي تفاوت معني داري با هم نداشتند. در رابطه با ترجيح مادران نيز نتايج بيانگر آن بود که اغلب مادران به ويژه مادراني که سابقه نازايي داشتند روش آغوشي را به روش مرسوم ترجيح داده بودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه روش آغوشي در مقايسه با روش مرسوم در برخي شاخص ها همانند شاخص هاي فيزيولوژيکي تاثير يکساني دارد ولي از آنجايي که مادران شرکت کننده در اين مطالعه نيز اين روش را به روش مرسوم ترجيح داده بودند لذا محققين اين روش را روشي جايگزين براي روش هاي معمول پرستاري توصيه مي کنند.