مقاله شاخص هاي مرتبط با استرس اکسيداتيو و وضعيت آنتي اکسيداني در بيماران کبد چرب غير الکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۹۳ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي مرتبط با استرس اکسيداتيو و وضعيت آنتي اکسيداني در بيماران کبد چرب غير الکلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبد چرب غير الکلي
مقاله چاقي
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله ظرفيت تام آنتي اکسيداني
مقاله مالون دي آلدئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگي ايوا
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: طرزمني محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کبد چرب غير الکلي (NAFLD)، طيفي از بيماري هاي باليني مي باشد که سبب شناسي آن از استئاتوز کبدي ساده تا استئاتوهپاتيت غير الکلي، سيروز و کارسينوم کبدي را شامل مي شود. نظر به اهميت چاقي به عنوان عامل خطرساز، و استرس اکسيداتيو به عنوان عامل موثر در بيماري زايي، بروز التهاب و پيشرفت بيماري، پژوهش کنوني با هدف تعيين ميزان اضافه وزن، چاقي و بررسي وضعيت استرس اکسيداتيو در بيماران کبد چرب غيرالکلي صورت گرفت.
مواد و روش ها: در اين بررسي مورد-شاهدي، ۵۰ فرد مبتلا به کبد چرب غير الکلي و ۴۸ فرد سالم شرکت داشتند. اندازه گيري هاي تن سنجي، تعيين سطح سرمي آنزيم هاي کبدي، پروفايل ليپيدي، ظرفيت تام آنتي اکسيداني (TAC) و مالون دي آلدئيد (MDA) بر اساس روش استاندارد صورت گرفت. تحليل هاي آماري داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ انجام شد.
يافته ها: در بيماران کبد چرب غير الکلي ميانگين نمايه توده بدن (BMI) به طور معني داري از گروه شاهد بيشتر بود. تفاوت معني داري از نظر ميانگين سطح سرمي MDA در دو گروه مورد بررسي وجود نداشت (P=0.1)، در صورتي که ميانگين سطح سرمي TAC در بيماران به طور معني داري از گروه شاهد، پايين تر بود(P=0.02) .
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش کنوني، کنترل اضافه وزن و چاقي در افراد سالم جامعه براي جلوگيري از ابتلا و در بيماران به منظور جلوگيري از پيشرفت بيماري ضروري به نظر مي رسد، هم چنين با توجه به پايين بودن سطح سرمي TAC در اين بيماران، توصيه به مصرف منابع سرشار از مواد آنتي اکسيدان و مکمل هاي آن، مي تواند در مراحل درماني ارزشمند باشد.