مقاله شاخص هاي مناسب براي بررسي تنوع گونه اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي مناسب براي بررسي تنوع گونه اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله شاخص هاي تنوع گونه اي
مقاله غناي گونه اي
مقاله ناهمگني
مقاله يکنواختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهساره اردستاني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تركش مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت هاي نابخردانه بشر از جمله مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي، جنگل تراشي، بيابان زايي، آلودگي هاي شيميايي و برخي از بلاياي طبيعي از مهمترين عواملي هستند که محيط زيست و تنوع زيستي را در معرض نابودي و زوال قرار داده اند. زوال تنوع زيستي با انقراض گونه هاي موجود شروع شده و به کاهش ذخاير ژنتيکي منجر مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين و بررسي تنوع گونه اي با استفاده از روش هاي غيرپارامتري مي باشد. تراکم گونه هاي گياهي چندساله در امتداد ترانسکت هاي خطي با استفاده از روش کوادرات، در طي شش سال (۱۳۸۶-۱۳۸۱) ثبت شد. شاخص هاي غناي گونه اي، ناهمگني و يکنواختي در دو منطقه نيمه استپي و درمنه زارهاي استپي محاسبه شد. در درمنه زارهاي استپي شاخص هيل N2 (ناهمگني) به دليل غالبيت و در مناطق نيمه استپي شاخص هيل N1 (ناهمگني) به دليل ناهمگني بيشتر، از عملکرد بهتري جهت اندازه گيري تنوع برخوردار بودند. در اکثر موارد آزمون آماري نشان داد که مقادير غناي گونه اي، يکنواختي و تنوع بين دو منطقه نيمه استپي و درمنه زارهاي استپي اختلاف معني دار دارد. نتايج نشان داد که دو مکان مرتعي نيمه استپي (آخچه و وردشت) از لحاظ تنوع و غناي گونه اي داراي اختلاف معني دار بوده در حاليکه از نظر يکنواختي يکسان هستند. در درمنه زارهاي استپي (گردنه شاديان و خونداب) از لحاظ يکنواختي و تنوع داراي اختلاف معني دار بوده ولي از نظر غناي گونه اي يکسان هستند. لذا مولفه غناي گونه اي در مناطق نيمه استپي و مولفه يکنواختي در مناطق درمنه زارهاي استپي در نشان دادن تنوع بيشتر، موثر هستند.