مقاله شاخص هاي Anti-HBc و DNA ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون HBsAg منفي در شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: شاخص هاي Anti-HBc و DNA ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون HBsAg منفي در شهر مشهد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هپاتيت B
مقاله Anti-HBc
مقاله عفونت مخفي هپاتيت B
مقاله اهداكنندگان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صيادپورزنجاني دلارام
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: خيامي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتيت B يكي از عفونت هاي منتقله از راه خون مي باشد. غربالگري براي ويروس عامل اين بيماري در مراكز انتقال خون از سال ۱۹۶۷ با استفاده از آنتي ژن سطحي ويروس (HBsAg) انجام مي شود. مطالعات مختلف نشان داده است كه ممكن است ژنوم ويروس در خون هايي كه از نظر HBsAg منفي ولي از نظر Anti-HBc مثبت هستند وجود داشته باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين شيوع Anti-HBc در اهداكنندگان شهر مشهد كه از نظر HBsAg منفي هستند بوده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي از ۱۷۵۴۷ مراجعه كننده به پايگاههاي اهداي خون شهر مشهد به طور تصادفي ساده ۵۰۵۹ نفر انتخاب شدند. تمام اين افراد از نظر شاخص Anti-HBc بررسي شده و در صورت مثبت بودن، براي آنها آزمايش هاي Anti-HBs، Anti-HBe، ALT و PCR انجام شد.
يافته ها: از ۵۰۵۹ نمونه مورد بررسي، ۴۳۲ مورد از نظر Anti-HBc مثبت بودند. ۳۵۵ نمونه (%۸۲) از نظر Anti-HBs و ۲۵۵ نمونه (%۵۹) از نظر Anti-HBe نيز مثبت بودند. تنها ۵ نمونه (%۱٫۲۵) داراي مقادير غيرطبيعي براي آنزيم ALT بوده و در هيچكدام از ۶۰ نمونه اي كه آزمايش PCR براي آنها انجام شد ژنوم ويروس يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه تنها انجام آزمايش HBsAg براي غربالگري هپاتيت B در اهداكنندگان خون نمي تواند باعث حذف تمام موارد مثبت شود لذا انجام آزمايش Anti-HBc براي خون هاي اهدايي مي تواند باعث كاهش خطر انتقال اين ويروس در نتيجه تزريق فرآورده هاي خوني شود.