سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – کارشناس ارشد واحد مطالعات پایه منابع آب – اداره کل امور آب استان مرکزی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است که اکثر نقاط دنیا با آن روبرو هستند . ابعاد و شدت خسارات خشکسالی به عوامل چندی بستگی دارد از جمله این عوامل می توان به شدت خشکسالی سال زراعی قبل ، درصد بارش دوره رویش ( فصل بهار و تابستان ) ، انحراف دما از حد نرمال ، تغییر تعداد روزهای بارندگی و تعداد روزهای یخبندان نسبت به شرایط میانگین اشاره نمود . برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که در تحقیق حاصل از تعدادی از این روشها استفاده شده است . در هر یک از این روشها تعدادی از پارامترهای آب و هوایی یا محیطی به منظور ابزار بررسی خشکسالی مورد استفاده قرار می گیرند . در مقاله حاضر ضمن معرفی ایستگاه آب و هواشناسی شاخص برای هر یک از مناطق مختلف استان مرکزی ، شاخصهای مختلف ارزیابی خشکسالی برای هر ایستگاه محاسبه شده است . سپس با بررسی مقادیر بدست آمده برای هر شاخص و تجزیه و تحلیل آنها بهترین شاخص انتخاب و با توجه به نتایج آن برای کل استان دوره های مختلف بروز خشکسالی و شدت آن استخراج شده است . بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد یکی از شدیدترین دورهرهای خشکسالی در سطح استان طی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ اتفاق افتاده است که البته طی این دوره در اغلب مناطق کشور نیز خشکسالی شدید حاکم بوده است . به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از شاخصهای ارزیابی خشکسالی در استان ،این نتایج با مقادیر آبدهی رودخانه های مهم استان در محل ایستگاههای هیدرومتری نیز مقایسه شد که صحت نتایج حاصل از ارزیابیهای شاخصهای خشکسالی اقلیمی در سطح استان تایید شد