سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر علی شائمی برزکی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

مروزه با توجه به گسترش رقابت بین سازمان ها و افزایش اهمیت موفقیت سازمان ها در این عرصه سازمان
ها را به سوی استفاده از یکی از مهمترین منابع خود یعنی دانش و سرمایه فکری سوق داده است.مسلماً بکارگیری
مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود ازسویی کارایی و اثربخشی
مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی
کیفی قرار نگیرد.در این مقاله سعی شده است با ارائه تعریف دانش و مدیریت دانش و همچنین خاستگاه مدیریت
دانش و مدیریت دانش بعنوان یک ابزار مدیریتی ،شاخص های کمی و بعضاً کیفی مدیریت دانش که در سطح دنیا
مورد استفاده قرار می گیرد ،معرفی شده و روش های اندازه گیری سرمایه فکری مورد بررسی قرار گیرد. ارائه این
شاخص ها به نگرش مدیران نسبت به مدیریت دانش کمک نموده و آنها را بیش از پیش به بکارگیری آن ترغیب
خواهد نمود