سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ابراهیم ابراهیمی – دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
مریم طادی بنی – کارشناس ارشد نهج البلاغه
مهدی آشناور – دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

چکیده:
فلسفهی وجودی همهی انبیای الهی به گواهی قرآن، برپاداشتن عدالت است. اگر مقولهی عدالت در جنبههای مختلف حیات بشری تبلور یابد، آن را به تکامل واقعی و آرمانی خود نزدیک می گرداند و بشر را از غوطه ور شدن در گمراهی رهایی می بخشد. از جملهی این سرگردانیها، اقتصاد است که به دلایل و انگیزههای غیرالهی دستخوش تغییرات شده و معیشت انسانی را به عنوان یکی از دو جنبه ی اصلی زندگی، متأثر ساخته است .نویسندگان مقاله بر این باورند که عادلانه ترین نوع اقتصاد که در آن همهی افراد جامعه، به حق و حقوق خود دست یابند، در گفتار و کردار ائمه اطهار دیدهمی شود. از این رو، در این مقاله تلاش شده است، عدالت اقتصادی و موانع تحقق و راهکارهای گسترش آن را با رویکرد به قرآن، سخنان و سیره ائمه اطهار ع در فرهنگ اسلامی بررسی شود .از بررسی آیات و روایات، به این نتیجه می رسیم که دولتها با عمل به آموزههای ائمه اطهارع می توانند شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی، جامعه را از طریق توزیع عادلانه ثروت و درآمد و برخورد با عاملان بی عدالتی از بین ببرند .