سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید خزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
اصغر فلاح – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
زهرا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به مسائل مطرح شده در کنفرانس سران زمین در سال ۱۹۹۲ تلاش های بسیاری برای اجرایی کردن توسعه پایدار و بدنبال آن مدیریت پایدار جنگل صورت گرفت که نتایج این تلاش ها منتهی به تعریف، تشخیص و به کار گیری شاخص ها و معیار های مدیریت پایدار شد که این ابزار در ارزیابی پایداری و ت صمیم گیری مدیران بسیار مهم است که در این مقاله ارتباط ابزار پایداری و نحوه توسعه این عناصر در مدیریت پایدا ر بیان شده اس ت و همچنین شاخص ها و معیار های مدیریت پایدار جنگل برای منطقه خاور نزدیک مطرح شده است