سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل فرامرزی – دانشکدۀ مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
ابوالقاسم صیادیان – کارخانجات مخابراتی ایران ITMC)دفتر مطالعات، واحد تهران
علیرضا احمدیان – دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، یک سیستم جدید شاخص گذاری و بازیابی تصاویرCBIR)با استفاده از موجکهای گابور و ممانهای لژاندر پیشنهاد گردیده است . از آنجائیکه موجکهای گابور قادر به استخراج مطلوب اطلاعات خطوط و لبه های تصاویر در مقیاسها و درجات تفکیک مختلف می با ش ند و از طرف دیگر، این تبدیل تنها تابعی است که می تواند حد تئوری دقت تفکیک توأم اطلاعات در هر دو حوزۀ مکان و فرکانس را حاصل نماید، در اینجا از آن بمنظور تشخیص محتوای بصری تصاویر بکار گرفته شده است . همچنین ممانهای لژاندر جهت بهبود نتایج حاصل از عمل بازیابی ا لگوریتم استفاده شده ان د . کوچکی نسبی طول بردار ویژگی ( ۵۸ )، از مزایای این روش می باشد که عمل بازیابی را تسریع می بخشد . همچنین بدلیل آنکه اطلاعات رنگ تصاویر مورد استفاده قرار نمی گیرند، الگوریتم قادر به تشخیص تصاویر مشابه با رنگهای متفاوت نیز خواهد بود . نتایج حاصل از اجرای این سیستم، راندمان بالای آن را در تشخیص تصاویر مشابه مورد تأیید قرار می دهد