مقاله شاخص ‌هاي ارزيابي کيفيت ميان ‌رشته ‌اي ‌هاي دانشگاهي؛ ابزاري براي برنامه ‌ريزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: شاخص ‌هاي ارزيابي کيفيت ميان ‌رشته ‌اي ‌هاي دانشگاهي؛ ابزاري براي برنامه ‌ريزي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميان ‌رشته ‌اي
مقاله دانشگاه
مقاله ارزيابي
مقاله کيفيت
مقاله شاخص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كيذوري اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميان ‌رشته ‌اي‌ هاي دانشگاهي استانداردهاي تعالي خاص خود را مي ‌طلبند. هدف پژوهش حاضر طراحي و تدوين شاخص ‌هاي ارزيابي کيفيت ميان‌ رشته ‌اي ‌هاي دانشگاهي بوده و در آن از روش توصيفي – تحليلي استفاده شده است. به اين منظور ابتدا ابعاد مفهومي و مولفه ‌هاي اساسي ميان ‌رشته‌ اي ‌هاي شناسايي شده و بر مباني آن، عوامل، ملاک ‌ها و شاخص ‌هاي مناسبي طراحي و تدوين شده است. جامعه آماري تحقيق شامل اسناد و مدارک موجود در پايگاه ‌هاي اطلاعاتي قابل دسترس محقق در خصوص موضوع پژوهش بوده و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه ‌گيري هدفمند مشخص شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که براي ارزيابي ميان ‌رشته ‌اي ‌هاي دانشگاهي بايد به پنج بعد مفهومي شامل: مسايل چندوجهي، بينش ‌هاي ميان ‌رشته ‌اي، توليد دانش تلفيقي، فهم ميان ‌رشته ‌اي مسايل و ساختار ميان ‌رشته ‌اي، و همچنين پنج عامل اصلي شامل: اهداف، برنامه درسي، فرايند تدريس – يادگيري، هيات علمي و مديريت، توجه کرد. بر اين اساس، در اين تحقيق براي ارزيابي کيفيت ميان‌ رشته ‌اي ‌ها؛ ۵ عامل، ۱۴ ملاک و ۵۹ شاخص شناسايي و طراحي شده است.