سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
شاولین ونگ – اینستیتو ابررسانایی و مواد الکترونیکی ، دانشگاه ولونگونگ ، ولونگونگ

چکیده:

پارامترنظم فرومغناطیس جایگزیده از حل تحلیلی هامیلتونی مدل تبادل دوتایی با در گرفتن یک نظم مغناطیسی برای الکترونهای آزاد با واردکردن جمله هابارد و روش میدان میانگین بدست آمده است. سپس معادلات خودسازگار به روش عددی حل شده اند. برای یافتن جواب مناسب برای نمونه های Ru1-xCrxCaO3 پارامتر های فیزیکی با روش DFT محاسبه شده است. ساختار باند الکترونی با استفاده از روش LAPW برای ترکیب Ru1-xCrxCaO3 و با ساختن ابر سلول مناسب محاسبه شده است. پارامتر های مربوط به اندرکنش الکترون-الکترون به روش U-constraint محاسبه شد. نتایج نشان می دهد با در نظرگرفتن اندرکنش کولنی بین الکترونهای آزاد Ru، نظم الکترونهای جایگزیده Cr، افزایش می یابد و با نتایج تجربی مربوط به روتنایدها سازگاری خوبی دارد.