سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود اثنی عشری – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گرو
حسن جمشیدی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سین
محمد بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه
رضا معدن کن – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

شارش ژن های انتقال یافته به عنوان یک نگرانی بالقوه در معرفی در گیاهان تراریخته همواره وجود دارد. این پدیده می تواند دارای اثرات زیان بار زیست محیطی، اقتصادی، کشاوزری و اجتماعی باشد. در این مقاله به اثرات زیست محیطی آن پرداخته شده است. شارش ژنی از گیاهان تراریخته به جمعیت های یک گونه، به گونه های مختلف و به موجودات دگر از قبیل میکروارگانیسم ها کاملا محتمل است که نتیجه آن می تواند نهایتا منجر به ایجاد علف های هرز خطرناک جدید، انقراض نسل خویشاوندی وحشی گیاهان زراعی و باغی و همچنین ظهور بیماریهای ویروسی جدید گردد. جهت به حداقل رساندن خطرات مزبور و توصیه راهکارهای مناسب، مطالعات عمیق نظری و عملی درخصوص اثرات گیاهان تراریخته از جنبه های مختلف قبل از معرفی انها به منظور تولید انبوه اجتناب ناپذیر است.