مقاله شبيه سازي الگوي توزيع آبپاش منفرد سيستم آبياري سنترپيوت با استفاده از توزيع هاي احتمالاتي گاما و نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۱۸ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي الگوي توزيع آبپاش منفرد سيستم آبياري سنترپيوت با استفاده از توزيع هاي احتمالاتي گاما و نرمال
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي توزيع آبپاش منفرد
مقاله توزيع هاي احتمالاتي
مقاله سيستم سنترپيوت
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعاليان احد
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالديني سيدعلي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فاخري فرد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش يک مدل نيمه تجربي در دو حالت با كاربرد توابع توزيع گاما و نرمال براي شبيه سازي الگوي توزيع آبپاش سيستم آبياري سنترپيوت بسط داده شد. آبپاش اسپرير با پد چرخان و زاويه پخش º۳۶۰ با نام تجاري نلسون R3000 كه يک آبپاش بسيار متداول در سيستم هاي سنترپيوت مي باشد، مورد استفاده قرار گرفت. آزمايشات متعدد ميداني بر اساس استانداردهاي S398.1-ASAE وISO-8026  براي تعيين الگوي توزيع آب در شرايط بدون باد و حالت وجود باد به انجام رسيد. در مجموع نتايج تعداد ۱۸ آزمايش كه از دقت و صحت آنها اطمينان حاصل شده بود براي صحت سنجي مدل مورد استفاده قرار گرفت. حداقل و حداكثر سرعت باد در شرايط مزرعه اي به ترتيب برابر ۵۷/۰ و ۴۱/۷ متر در ثانيه ثبت و قابليت خوب مدل با كاربرد هر دو ت آبع در شبيه سازي الگوي توزيع آبپاش در محدوده سرعت هاي باد مذكور مشخص شد. متوسط ضريب تعيين (R2) بين ارقام حاصل از كاربرد توابع توزيع گاما و نرمال با ارقام مشاهداتي به ترتيب برابر ۸۶/۰ و ۸۰/۰ و متوسط جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE) مربوط به هر كدام به ترتيب برابر ۳۵/۰ و ۴۴/۰ حاصل گرديد. لذا دقت مدل در حالت كاربرد تابع توزيع گاما بيشتر از حالت كاربرد توزيع نرمال ارزيابي شد. بيشترين مقدار ضريب تعيين بين ارقام مشاهداتي و ارقام حاصل از مدل برابر ۹۶/۰ و با كاربرد تابع توزيع گاما و كمترين مقدار آن برابر ۷۲/۰ با كاربرد توزيع نرمال حاصل گرديد.