مقاله شبيه سازي اندركنش منابع آب با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي اندركنش منابع آب با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي تلفيقي
مقاله آبهاي سطحي
مقاله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله آبهاي زيرزميني
مقاله آبخوان نجف آباد
مقاله توازن جرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي اندركنش منابع آب سطحي و زيرزميني همواره در بيلان بندي منابع آب از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. اين اندركنش معمولا به عنوان يك شرط مرزي داخلي در مدل سازي آبهاي زيرزميني در نظر گرفته شده و وضعيت دقيق اندركنش منابع بر يكديگر در خلال فرآيند مدل سازي مشخص مي گردد. جهت مدل سازي دقيق تلفيقي اين دو منبع نياز به حجم داده هاي زيادي است كه استفاده از تصاوير ماهواره اي و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي را به عنوان ابزار كمكي لازم مي نمايد. در اين تحقيق، شبيه سازي آبخوان دشت نجف آباد و رودخانه زاينده رود در گذر از آن زمان مد نظر قرار گرفته است. ضمن تدقيق مرزهاي حوضه آبريز و آبخوان با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي و نقشه هاي DEM منطقه و تحليل و پردازشهاي آماري مورد نياز بر روي داده هاي مربوط به حوضه،‌ مدل شبيه سازي تلفيقي جهت محدوده مورد نظر ارايه گرديد. با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) افزايش قابليتهاي مدل در شبيه سازي دقيقتر آبخوان و ايجاد پايگاه داده هاي مورد نياز جهت تحليل هاي گسترده تر، مدنظر قرار گرفت. نتايج حاصل از خروجي مدل اندركنشي واسنجي شده در حالتهاي ماندگار و ناماندگار بيانگر نقش اساسي و اهميت رودخانه زاينده رود در گذر از روي آبخوان و نيز آب برگشتي از سيستم هاي آبياري در تغذيه سفره آب زيرزميني منطقه مي باشد. ميزان پارامتر ضخامت بستر كه از فاكتورهاي اساسي در فرآيند مدل سازي تلفيقي مي باشد نيز به صورت متوسط در طول بازه ۳۶ كيلومتري عبور رودخانه از روي آبخوان تعيين و ارايه گرديد. همچنين ميزان تبادلات جرمي درهر يك از گامهاي زماني محاسباتي و نيز متوسط هر يك از دوره هاي تنش به صورت مجزا در قالب ورودي ها و خروجي هاي حوضه تعيين و محاسبه گرديد.