مقاله شبيه سازي بارندگي ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماري کم و ضريب تغييرات بالا (مطالعه موردي: جنوب شرق درگز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي بارندگي ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماري کم و ضريب تغييرات بالا (مطالعه موردي: جنوب شرق درگز)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي بارندگي
مقاله مدل ماهانه
مقاله روش فرگمنت
مقاله مدل سالانه
مقاله مارکف مرتبه اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورطهراني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: داوري كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري از سيستم هاي منابع آب مستلزم مقادير بارندگي به عنوان يکي از ورودي هاي سيستم مخزن سد مي باشد. چنان چه طول دوره بارندگي تاريخي کوتاه باشد با استفاده از توليد مصنوعي بارندگي مي توان مبادرت به ايجاد توالي استوکاستيکي با طول دوره آماري بلندمدت نمود. اين مقاله رويکردي است به شبيه سازي استوکاستيکي توالي هاي سالانه و ماهانه بارندگي که سعي در ايجاد مقاديري با وابستگي هاي طولاني مدت آماري و توابع توزيعي مشابه مقادير تاريخي دارد. بارندگي ماهانه و سالانه در ايستگاه درگز به عنوان ايستگاه باران سنجي سد ايلانجق واقع در خراسان شمالي با طول دوره آماري ۱۵ سال، با استفاده از مدل هاي استوکاستيکي به طور مناسبي شبيه سازي شده است. فرآيند مارکف مرتبه اول براي توليد جريان سالانه استفاده شده در حالي که از روش فرگمنت براي توليد بارندگي ماهانه استفاده شده است. مقايسه ويژگي هاي آماري مقادير شبيه سازي شده و مقادير تاريخي و مشابهت هاي آماري در هر دو مدل ماهانه و سالانه نسبت به مقادير تاريخي درستي مدل توليد سالانه و ماهانه بارندگي را تاييد مي کند. با توجه به شرايط موجود در مساله (طول دوره آماري کوتاه و ضريب تغييرات بالا)، روش فرگمنت نتايح خوبي را در اين مطالعه نشان مي دهد که مي تواند برتري استفاده اين روش را در شرايط نامطلوب تاييد کند.