مقاله شبيه سازي برخي از سازه هاي هاي مكانيكي حفاظت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل EUROSEM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي برخي از سازه هاي هاي مكانيكي حفاظت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز با استفاده از مدل EUROSEM
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه هاي مكانيكي
مقاله شبيه سازي
مقاله حفاظت
مقاله رواناب
مقاله EUROSEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش هاي حفاظت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز علاوه بر كاهش فرسايش خاك از حوزه سدها و كاهش تجمع رسوبات در درياچه سدهاي ذخيره اي ممكن است موجب اصلاح مراتع و غني شدن آبخوان ها نيز بشود. تخمين غير اصولي پارامترهاي مربوط به سازه هاي مكانيكي رايج در حوزه هاي آبخيـز نظير ظرفيت، فاصله و پراكنش اين سازه ها كه ممكن است گاهي كمتر و يا بيشتر از مقدار واقعي باشد، موجب هدر رفت وقت و سرمايه مي شود. در اين مقاله با ارايه يك مدل جديد که بستر حوزه هاي هيدرولوژيک را با حفاظت و بدون حفاظت شبيه سازي مي کند، امكان طراحي سازه هاي مكانيكي با دقت بيشتري ميسر مي شود. مدل مورد استفاده EUROSEM است كه براي پيش بيني رواناب و فرسايش خاك در يك حوزه هيدرولوژيك با منظور كردن كليه عوامل تهيه شده است. اين مدل از نوع مدل هاي فيزيكي تك رخداد فراگير است که با دريافت خصوصيات بارندگي، حوزه آبخيز و پوشش گياهي كه برخي از اين عوامل ممكن است در زمانها و مكانهاي مختلف، متفاوت باشند، داده ها را در قالب سه پرونده ورودي پردازش نموده و نتايج را در قالب سه پرونده خروجي نشان مي دهد. اين مدل با داده هايي كه با روش مستقيم در حوزه هاي هيدرولوژيكي با حفاظت و بدون حفاظت با برخي سازه هاي مكانيكي اندازه گيري شده بودند، واسنجي و اعتبارسازي گرديد. نتايج نشان داد كه مدل قادر است عوامل مهم هيدروگراف رواناب از جمله: حجم رواناب، دبي اوج و زمان رسيدن به اوج را براي پلات هاي حفاظت نشده و حفاظت شده با موفقيت شبيه سازي كند. لذا با انتخاب صحيح مقدار عوامل موثر در توليد و تشديد رواناب، امكان استفاده از مدل براي پيش بيني حجم رواناب و دبي اوج رواناب به منظور طراحي و مديريت سازه هاي مكانيكي حفاظت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز وجود خواهد داشت.