مقاله شبيه سازي تاثير عدد ستان، چگالي و گرانروي سوخت بيوديزل بر مهلت اشتعال موتور ديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تاثير عدد ستان، چگالي و گرانروي سوخت بيوديزل بر مهلت اشتعال موتور ديزل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوخت هاي جايگزين
مقاله بيوديزل
مقاله عدد ستان
مقاله مهلت اشتعال
مقاله موتور ديزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عدد ستان مخلوط هاي مختلفي از سوخت بيوديزل حاصل از روغن پسماند رستوران و گازوييل با استفاده از يک موتور CFR اندازه گيري شد و براي بررسي تاثير سوخت بيوديزل بر مهلت اشتعال، از يک موتور ديزل يک استوانه ليستر M8/1 از نوع پاشش غير مستقيم (IDI)  استفاده شد. تغييرات فشار داخل استوانه نسبت به زاويه ميل لنگ به کمک حسگر فشار از نوع پيزوالکتريک Kistler-6123 اندازه گيري شد. در همه نمونه هاي سوخت، زمان پاشش سوخت ۲۱ ميل لنگ قبل از نقطه مکث بالا بوده و لحظه شروع احتراق، زاويه اي از ميل لنگ بود که آهنگ تغيير فشار حالت جهشي يافت. آزمون هاي در شرايط يکسان دور موتور (۷۵۰ rpm) و تمام بار انجام گرفت. نتايج آزمون ها نشان داد که با افزودن سوخت بيوديزل به گازوييل، عدد ستان از ۵۷ براي گازوييل تنها تا ۶۲ براي بيوديزل تنها، افزايش مي يابد و مهلت اشتعال از۸ ،۱۳  ميل لنگ براي گازوييل تنها به ۸،۸۳ درجه ميل لنگ براي بيوديزل تنها، کاهش مي يابد. براي پيش بيني مهلت اشتعال از شبيه سازي نيمه تجربي بر حسب تابعي از عدد ستان، چگالي و گرانروي استفاده گرديد. عدد ستان تنها بر مهلت اشتعال شيميايي اثر دارد و چگالي و گرانروي سوخت در تاخير اشتعال فيزيکي موثر هستند، لذا الگوي قهقرايي (رگرسيوني) غير خطي به کمک نرم افزار SPSS 14 ارايه گرديد. الگوي ارائه شده باR2=0.998 ، توانايي پيش بيني مهلت اشتعال را با خطاي کمتر از ±۰٫۵ ميل لنگ دارد .