مقاله شبيه سازي تغييرات درون رگباري ضريب روان آب با استفاده از مولفه هاي بارشي در حوزه آبخيز بار نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي تغييرات درون رگباري ضريب روان آب با استفاده از مولفه هاي بارشي در حوزه آبخيز بار نيشابور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پويايي ضريب روان آب
مقاله حوزه آبخيز بار
مقاله ضريب روان آب و مدل بارش- روان آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي احد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش هاي تجربي گوناگون براي برآورد روان آب سطحي در حوزه هاي آبخيز فاقد ايستگاه هيدرومتري، اجتناب ناپذير است. يكي از پارامترهاي مهم موجود در بيش تر اين روش ها، ضريب روان آب است. تخمين صحيح ضريب روان آب سطحي و بررسي تغييرات آن در شرايط گوناگون، برآورد صحيح روان آب سطحي سيلاب ها را امكان پذير مي سازد. پژوهش ها در زمينه بررسي ضريب روان آب و عامل هاي موثر بر آن، بيش تر در مقياس هاي ماهانه، فصلي و سالانه در مناطق گوناگون جهان انجام شده است، ولي در زمينه تغييرات ضريب روان آب در مقياس يك واقعه رگبار، پژوهش هاي كمي صورت پذيرفته است. حال آن كه اساس بسياري از تحليل هاي هيدرولوژيك بر مقياس رگبار استوار است. از اين رو، هدف اصلي پژوهش، بررسي امکان شبيه سازي تغييرات ضريب روان آب در مقياس رگبار و شناسايي عامل هاي موثر بارشي بر آن، در حوزه آبخيز بار نيشابور با مساحت ۱۱۳۸۸ هکتار بوده است. پس از بررسي ۴۴۰ باران نگار و آب نگار سيل هاي موجود در منطقه طي سال هاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸، تعداد ۳۲ رگبار با زمان بارش بيش از زمان تمركز ۲٫۹ ساعت حوزه و هم چنين ايجاد نوسان در آب نمود، انتخاب و ميانگين ضريب روان آب كل واقعه، چارك ها و دهك ها محاسبه شد. سپس ارتباط بين متغيرهاي گوناگون بارش كل و هم چنين بارش مازاد با ميانگين مقدار ضريب روان آب و ضريب روان آب جزيي از راه تحليل روابط رگرسيوني دو و چند متغيره و با شكل هاي گوناگون ساده و تغيير شكل يافته متغير ها بررسي شد. نتايج بدست آمده از پژوهش، دلالت بر تغييرات زياد بين رگباري ضريب روان آب مشاهداتي در دامنه ۰٫۶ تا ۴۵٫۷ درصد با ميانگين حسابي، ميانه، معكوس ميانگين لگاريتم و انحراف معيار به ترتيب ۱۰٫۶۵، ۷٫۹۶، ۷٫۵۹، ۹٫۳۵ درصد داشته است. روي هم رفته، يافته هاي پژوهش بر امكان شبيه سازي منحني تغييرات ضريب ياد شده با استفاده از رگرسيون هاي دو متغيره با ضريب همبستگي بين ۲۸ تا ۸۸ درصد (۰٫۰۰۳£P£۰٫۶۸) و با برتري متغيرهاي چارك دوم و سوم در تبيين آن دلالت داشته است.