مقاله شبيه سازي جريان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي جريان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله مدل بارش-رواناب
مقاله IHACRES
مقاله جريان رودخانه
مقاله کسيليان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب نژادروشن محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي كاكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي جريان رودخانه به عنوان پيش نياز برخي از مسايل زيست محيطي و مهندسي، داراي اهميت است، لذا در اين پژوهش جهت شبيه سازي جريان حوزه آبخيز کسيليان واقع در استان مازندران از مدل بارش-رواناب IHACRES استفاده شد. مدل ياد شده در حوزه آبخيز کسيليان کاليبره و مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان خطاي بين مقادير جريان مشاهده اي و شبيه سازي شده بر اساس معيارهاي MAE،RMSE  و NSE برآورد گرديد. همچنين معني داري و عدم معني داري ميزان اختلاف بين مقادير جريان مشاهده اي و شبيه سازي شده به روش آزمون t جفتي و به وسيله نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي نشان داد که مدل توانايي شبيه سازي داده هاي روزانه و ماهانه را با دقت قابل قبولي دارد (۰٫۳۶<NSE<0.75)، ولي قابليت شبيه سازي داده هاي سالانه را ندارد، لذا اين داده ها را با دقتي کم تر شبيه سازي مي نمايد. از سوي ديگر، در مقايسه بين جريان روزانه و ماهانه، نتايج شبيه سازي جريان ماهانه نسبت به جريان روزانه قابل قبول تر است. همچنين بر اساس روش آزمون t جفتي ميزان اختلاف بين مقادير جريان مشاهداتي و شبيه سازي شده در سه مقياس روزانه، ماهانه و سالانه معني دار نمي باشد.