مقاله شبيه سازي حرکت آب و نمک ها در سامانه زهکشي زيرزميني با استفاده از روش تحليل پويايي سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۸ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي حرکت آب و نمک ها در سامانه زهکشي زيرزميني با استفاده از روش تحليل پويايي سيستم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پويايي سيستم
مقاله زهاب
مقاله غير ماندگار
مقاله سيستم زهکشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کميت و کيفيت زهاب توليد شده دراراضي شور که نياز به آبشويي اوليه دارند، از شروع بهره برداري از شبکه آبياري و زهکشي تا قبل از رسيدن به شرايط تعادل، پيوسته در حال تغيير مي باشد. زمان رسيدن به حالت تعادل در مناطق با آب زيرزميني کم عمق و شور ممکن است چندين سال به طول بيانجامد. در چنين شرايطي، آگاهي از کميت و کيفيت زهاب توليد شه به منظور مديريت و کنترل آن امري ضروري مي باشد. در اين تحقيق عملکرد يک سيستم زهکشي در شرايط غير ماندگار به کمک روش تحليل پويايي سيستم که يک روش شبيه ساز به صورت شي گرا و مبتني بر روابط بازخورد مي باشد به طور کامل مدل سازي شد. جهت اعتباريابي نتايج مدل، مطالعه موردي روي مزرعه ۲۵ هکتاري ARC1-18 واقع در اراضي تحقيقاتي مرکز تحقيقات نيشکر واحد اميرکبير که يکي از واحدهاي هفت گانه طرح توسعه نيشکر مي باشد صورت گرفت. با اجراي مدل فوق براي شرايط مزرعه روند تغييرات تراز سطح آب (WTL)، مقدار خروجي زهاب (DW)، شوري زهاب (ECd) و شوري آب زيرزميني (ECg) به صورت روزانه مورد بررسي قرار گرفت. با تجزيه و تحليل آماري و محاسبه خطاي استاندارد (SE) و درصد خطا نسبت به ميانگين (RSE)، ميزان برازش ميان مقادير اندازه گيري و شبيه سازي شده روزانه پارامترهاي فوق محاسبه گرديد. خطاي استاندارد WTL، DW و Ecd به ترتيب ۱۴٫۴ سانتيمتر، ۰٫۴۳ ليتر بر ثانيه، ۲٫۸ دسي زيمنس بر متر و خطاي استاندارد شوري آب زيرزميني در سه عمق از بالا به پايين به ترتيب ۰٫۴۹، ۰٫۲۹ و ۰٫۳۶ دسي زيمنس بر متر برآورد گرديد که دقت نسبتا خوبي را نسبت به شرايط واقعي نشان مي دهد. همچنين شاخص آماري RSE براي پارامترهاي فوق به ترتيب برابر با ۸، ۲۰، ۱۹ و ۱۲٫۹، ۷٫۵ و ۸٫۲ درصد برآورد گرديد که تطابق نسبي بين داده ها را تصديق مي کند. نتايج نشان داد که مدل حاضر مي تواند فرصت مناسبي را جهت طراحي و مديريت سيستم هاي زهکشي براي مشاورين، کارفرمايان، پيمانکاران و ساير علاقمندان اين رشته فراهم آورد.