مقاله شبيه سازي رطوبت خاک و رشد گياه برنج در مديريت هاي آبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي رطوبت خاک و رشد گياه برنج در مديريت هاي آبياري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله مدل SWAP
مقاله شبيه سازي
مقاله جريان آب
مقاله بيوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي واسنجي و اعتبار يابي مدل SWAP، تحقيقي در مزرعه تحقيقاتي واقع در موسسه تحقيقات برنج کشور، رشت، در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با ۴ نوع مديريت آبياري به عنوان تيمار، در سه تکرار طي سال زراعي ۱۳۸۴ بر روي رقم هاشمي اجرا گرديد. مديريت ها شامل غرقاب دايم، آبياري پس از ۱، ۳ و ۵ روز محو شدن آب از سطح زمين بود. مقادير شبيه سازي و اندازه گيري شده عملکرد، بيوماس کل، بيوماس پانيکول، شاخص سطح برگ و رطوبت در اعماق مختلف خاک، با استفاده از پارامترهاي ريشه ميانگين مربعات خطا و ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده مورد ارزيابي قرار گرفت. به طور متوسط مقادير ريشه ميانگين مربعات خطاي مدل عملکرد ۲۱۰ کيلوگرم بر هکتار، بيوماس کل در محدوده ۵۰۱-۷۳۶ کيلوگرم بر هکتار، براي بيوماس پانيکول ۱۴۸-۳۶۴ کيلوگرم بر هکتار و براي شاخص سطح برگ ۰٫۶۲-۰٫۴۷ بود. همچنين ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده عملکرد ۵ درصد، بيوماس کل در محدوده ۱۳-۲۱ درصد، بيوماس پانيکول ۶-۱۸ درصد و براي شاخص سطح برگ ۵۵-۹۳ درصد تعيين گرديد. مدل SWAP مقدار شاخص سطح برگ را در اين مطالعه بيشتر از مقدار اندازه گيري شده آن شبيه سازي نمود. براي شبيه سازي جريان آب در خاک به وسيله مدل SWAP از حل عددي معادله ريچاردز استفاده مي شود. ريشه ميانگين مربعات خطاي رطوبت در لايه هاي خاک ۰٫۰۶۲-۰٫۰۱۶ و ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده ۳-۶ درصد تعيين گرديد.