مقاله شبيه سازي رواناب خروجي در حوزه هاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از مدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي رواناب خروجي در حوزه هاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از مدل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل AWBM
مقاله حوزه آبخيز
مقاله شبيه سازي
مقاله رواناب
مقاله بارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نام درست جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي متعددي براي برآورد رواناب حاصل از بارندگي در حوزه هاي آبخيز وجود دارد که يكي از اين آن ها استفاده از مدل هاي هيدرولوژيكي است. مدل هاي هيدرولوژيكي اين امكان را مي دهند تا با شبيه سازي فرايند رواناب – بارش (AWBM)، رواناب حاصل از بارندگي در حوزه هايي كه جريان رودخانه اندازه گيري نشده است با حداقل زمان ممكن و كمترين هزينه ارزيابي شود. مدل AWBM كه در سال ۱۹۹۳ توسط بوتون تكامل يافت، يكي از انواع مدل هاي بارش – رواناب است، که قادر است رواناب را از بارش روزانه يا ساعتي محاسبه نمايد. کاربرد نتايج نوع روزانه مدل، در مطالعات مديريت و استحصال آب و نتايج نوع ساعتي، براي محاسبات طراحي سيل است. اين مدل باتقسيم اثر تغيير پذيري ظرفيت ذخيره حوزه به سه ظرفيت ذخيره (C1, C2, C3) و برآورد سطوح هر يک از اين ظرفيت ذخيره ها (A1, A2, A3)، رواناب حاصل از هر يک از اين سطوح را با استفاده از داده هاي روزانه بارش، بده و تبخير و تعرق و با كمك بهينه سازي پارامترهاي آن در حوزه ها شبيه سازي مي كند. تحقيق مذکور در سال هاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به انجام رسيده است. در اين تحقيق جهت ارزيابي مدل AWBM از تعدادي از زيرحوزه هاي آبخيز درجه۲ مهارلو، مند، کل و زهره در استان فارس استفاده شده است. داده هاي روزانه بارش، رواناب و تبخير و تعرق در مدت زماني حدودا ۲۰ ساله مد نظر قرار گرفت. بارش هاي روزانه به کمک روش TPSS به صورت منطقه اي در آمده و بده هاي روزانه هم به صورت بده ويژه محاسبه شد. سپس به کمک مدل و با بهينه سازي پارامتر هاي مدل، ميزان دقت و کارايي مدل در برآورد ضريب همبستگي بين رواناب مشاهده اي و برآوردي مورد ارزيابي قرارگرفت. نتايج محاسبه شده توسط مدل در كليه زير حوزه ها نشان داد كه مدل مي تواند شبيه سازي قابل قبولي در شرايط كشور ما داشته و با اطلاعات قابل دسترس، پاسخ حوزه هاي فاقد آمار (يا با آمار كوتاه مدت) را محاسبه كرده و از قابليت خوبي در طراحي و تحقيق برخوردار باشد.