مقاله شبيه سازي سه بعدي عددي آبشستگي حول آبشکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي سه بعدي عددي آبشستگي حول آبشکن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشکن
مقاله آبشستگي
مقاله شبيه سازي
مقاله روش عددي
مقاله SSIIM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري صالح فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: آذردرخش مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبشکن سازه اي است که براي ساماندهي رودخانه ها به کار مي رود. تخمين واقع گرايانه آبشستگي حول آبشکن ها در رودخانه هاي آبرفتي، براي استفاده در طراحي هاي مطمئن و اقتصادي پي آنها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در اين مقاله سعي شده با استفاده از نوعي مدل عددي حل جريان و رسوب در دسترس (SSIIM)، پديده آبشستگي شبيه سازي شود. به اين منظور در ابتدا به شناخت مدل عددي و حساسيت سنجي مدل پرداخته شد. پس از آن با استفاده از نتايج به دست آمده از آزمون حساسيت سنجي، يک آبشکن با ديوار قائم و مصالح بستر رودخانه يکنواخت و شرايط آب زلال به مدل معرفي و نتايج آبشستگي آن با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شد که در اين حالت مقدار خطا بسيار ناچيز بود. در نتيجه مشخص شد که تحت شرايط خاصي که حساسيت هاي مدل در نظر گرفته مي شود، اين نرم افزار مي تواند آبشستگي حول آبشکن را با تقريب خوبي مدل سازي کند. در اين تحقيق همچنين در خصوص تاثير پارامترهايي مانند طول آبشکن، دبي جريان، عمق جريان و قطر مصالح بستر در ميزان حداکثر عمق آبشستگي مطالعه شد و نتايج با گزارشهاي ساير محققان مقايسه گرديد که در اين جا نيز همخواني برقرار بود.