مقاله شبيه سازي عددي احتراق در محيط متخلخل در حالت دو بعدي با استفاده از چهار سازوکار شيميايي چند مرحله اي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سوخت و احتراق از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي احتراق در محيط متخلخل در حالت دو بعدي با استفاده از چهار سازوکار شيميايي چند مرحله اي مختلف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتراق
مقاله کوره متخلخل
مقاله روش حجم محدود
مقاله سينتيک شيميايي
مقاله انتقال گرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي خياوي نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، يک برنامه رايانه اي در محيط فرترن براي شبيه سازي دو بعدي احتراق پيش آميخته هوا- متان در محيط متخلخل نوشته شده است. در کنار اين برنامه، از برنامه CHEMKIN II و اطلاعات پايه آن استفاده شده است. معادلات ناوير استوکس، معادلات انرژي فاز جامد و گاز و معادلات انتقال حاکم بر گونه هاي شيميايي با استفاده از روش حجم محدود حل شده و براي ارتباط دادن سرعت و فشار از الگوريتم سيمپل (SIMPLE) استفاده شده است. محفظه احتراق مورد مطالعه، يک محفظه مستطيلي متشکل از دو ناحيه است که ناحيه اول، ناحيه پيش گرمايش و ناحيه دوم، ناحيه احتراق است. مهم ترين کار انجام شده در اين مقاله، استفاده از چهار سينتيک شيميايي چند مرحله اي متفاوت براي شبيه سازي واکنش هاي شيميايي و بررسي اثر استفاده از اين چهار سازوکار شيميايي بر پيش بيني توزيع (Profile) دما، جزء جرمي گونه هاي شيميايي و انتشار آلودگي هاست. همچنين تاثير تغيير ضريب هدايت گرمايي مواد متخلخل نيز بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش ضريب انتقال گرماي هدايت در پايين دست شعله، دماي گاز و ماده متخلخل در ناحيه احتراق کاهش مي يابد و اين کاهش دما موجب کاهش انتشار آلاينده ها مي شود. همچنين نتايج حاصل از پيش بيني چهار سازوکار شيميايي احتراق مختلف با يکديگر مطابقت دارند.