مقاله شبيه سازي عددي رسوب زدايي مخزن سد سفيد رود با اجراي عمليات شاس تحت فشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي رسوب زدايي مخزن سد سفيد رود با اجراي عمليات شاس تحت فشار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان غير دايمي
مقاله راندمان رسوب زدايي
مقاله رسوب زدايي
مقاله عمليات شاس
مقاله مدل عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرونژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از فعاليت هاي حفاظت آب و خاک به منظور کنترل رسوب زايي حوضه  هاي آبريز رودخانه  هاي قزل اوزن و شاهرود تقريبا ناممکن بوده و لذا بايد به نحو ديگري نسبت به حل معضل رسوبگذاري مخزن سد سفيد رود اقدام کرد. در اين راستا به نظر مي رسد که استفاده از عمليات شاس براي رسوب زدايي رسوب هاي ته نشين شده در مخزن سد سفيد رود به عنوان تنها راه حل اثربخش و موفقيت آميز مطرح باشد. در همين راستا، در اين مطالعه نتايج اندازه گيري هاي ميداني در حين عمليات شاس تحت فشار سد سفيد رود ارايه و بررسي شده است. با توجه به اين که شبيه سازي عددي فرايند رسوب زدايي مخزن سد مي تواند به ايجاد راه کار هاي مناسب براي بهينه سازي نحوه عملکرد و مانور دريچه هاي تخليه عمقي، هيدروگراف خروجي و دامنه تغييرات تراز آب منجر شود، در اين مقاله به نحوه استفاده از يک مدل عددي براي شبيه سازي عمليات شاس تحت فشار در مخزن سد سفيد رود اشاره مي شود. در خاتمه با استفاده از نتايج شبيه سازي  هاي عددي انجام شده به راه کار هاي اجرايي مناسب براي عمليات هاي رسوب زدايي بعدي اشاره شده است.