مقاله شبيه سازي عددي رطوبت دانه شلتوك (رقم علي كاظمي) در طي خشك كردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي رطوبت دانه شلتوك (رقم علي كاظمي) در طي خشك كردن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشه شلتوك
مقاله رقم علي كاظمي
مقاله خشك كردن
مقاله روش اجزا
مقاله محدوده
مقاله شبيه سازي
مقاله انتشار رطوبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي فرآيند خشك شدن شلتوك برنج يكي از روشهاي پيش بيني نحوه توزيع رطوبت در طي فرآيند بوده و منجر به بهبود و حفظ كيفيت شلتوك مي شود. تغيير شرايط خشك كردن تاثير قابل ملاحظه اي بر ميزان ضايعات مراحل مختلف شاليكوبي دارد در نتيجه كنترل شرايط خشك كردن امري ضروري مي باشد. در اين مقاله به روش اجزا محدود، انتقال رطوبت در طي خشك شدن در داخل دانه شلتوك (رقم علي كاظمي) با فرض متقارن بودن دانه شلتوك شبيه سازي شد. براي تاييد صحت مدلهاي استخراج شده، بوسيله خشك كن آزمايشگاهي، توده بستر نازك شلتوك برنج دانه بلند (رقم علي كاظمي) با رطوبت اوليه ۹۸۶/۳۲% (بر پايه خشك، (d.b. خشك شد. در طي خشك شدن، دماي، رطوبت نسبي و سرعت هوا به ترتيب 32% ،۴۰oC و ۱.۵m/s بود. در طول مدت خشك كردن بستر نازك، وزن توده شلتوك برنج با فواصل زماني ده دقيقه اندازه گيري شده و با اين داده ها رطوبت شلتوك محاسبه گرديد. مدلها نيز با توجه به ورودي هاي حاصل از شرايط آزمايشگاهي با گام يك دقيقه حل شد. ريشه مجموع مربعات خطا و درجه تاثير مدل داده هاي شبيه سازي نسبت به داده هاي آزمايشگاهي به ترتيب ۰۱/۰ و ۹۹۰۸/۰ بود. در نتيجه مدل، تقريب خوبي نسبت به داده هاي آزمايشگاهي داشته و براي شبيه سازي رطوبت دانه شلتوك علي كاظمي مي تواند استفاده شود.