مقاله شبيه سازي عددي سه بعدي هيدروليك جريان در آبگيرهاي داراي آشغالگير تحتاني با کمک ديناميک سيالات محاسباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي سه بعدي هيدروليك جريان در آبگيرهاي داراي آشغالگير تحتاني با کمک ديناميک سيالات محاسباتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشغالگير تحتاني
مقاله طول خيس شده
مقاله ديناميك سيالات محاسباتي
مقاله Fluent

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش هيدروليک جريان در آبگيرهاي با آشغالگير تحتاني به صورت سه بعدي شبيه سازي عددي شده است و برخي فراسنج هاي مهم اين سازه از قبيل ويژگي هاي شبکه آشغالگير و بويژه طول خيس شده شبکه آشغالگير مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. آشغالگير تحتاني سازه اي است آبي که به منظور فراهم ساختن بازده موثر براي آبگير هاي رودخانه اي در مناطق کوهستاني بکار مي رود. در اين پژوهش با استفاده از توانايي ها و قدرت محاسباتي روش هاي عددي ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) اين سازه شبيه شده است. بدين منظور نرم افزار Fluent 6.3.26 و روش احجام محدود، مورد استفاده قرار گرفته اند. آبگير و آشغالگير تحتاني شبيه سازي شده بر اساس نمونه فيزيکي ساخته شده به وسيله دوربير و همکاران (۲۰۰۳)، در دانشگاه صنعتي وين شبيه سازي گرديده است. افزون بر مقايسه نتايج شبيه عددي با نمونه فيزيکي ياد شده، محاسبات تحليلي دانشمندان در مورد طول خيس شده آشغالگير نيز با نتايج بدست آمده، مقايسه شده است. مقايسه نتايج بدست آمده از شبيه سازي عددي، دستاوردهاي حل تحليلي و آزمايش هاي نمونه هاي فيزيکي بر تطابق چشمگير پاسخ هاي روش عددي با واقعيت دلالت دارد. با اجراي دستورهاي كار گوناگون، بهينه طول خيس شده آشغالگير با توجه به شکل مقطع و فاصله گام ميله هاي آشغالگير بررسي شده است.