مقاله شبيه سازي عددي فرآيند احتراق مخلوط هاي بيوديزل و گازوئيل در موتور احتراق تراكمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات موتور از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي عددي فرآيند احتراق مخلوط هاي بيوديزل و گازوئيل در موتور احتراق تراكمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوديزل
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله مدل تك منطقه اي
مقاله تابع وايب دوتايي
مقاله آزادسازي حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق فرآيند احتراق سوخت بيوديزل و مخلوط هاي آن با گازوئيل با استفاده از يك مدل ترموديناميكي، در يك موتور ديزل پاشش مستقيم در محيط نرم افزاري Visual C، شبيه سازي گرديد. براي اعتبار سنجي مدل، مخلوط هاي مختلف بيوديزل و گازوئيل (B00، B20، B40، B60،B80  و B100) در دور كاري موتور ۱۴۰۰rpm و در بار كامل (Full Load) به صورت تجربي بر روي موتور ۲۴۴-MT4 مورد آزمون قرار گرفت. نرخ آزادسازي حرارت توسط تابع وايب دوتايي و نرخ انتقال حرارت با مدل تجربي وشني (Woschni) پيش بيني گرديد. گرماهاي ويژه تركيبهاي موجود در سوخت بيوديزل (اتيل استئارات، اتيل پالميتات، اتيل اولئات و اتيل لينولئات) از طريق محاسبات شيمي كوانتومي و با استفاده از نرم افزارGaussian 98  و  Gaussian 03در محدوده دمايي محفظه احتراق موتور تخمين زده شد. نتايج نظري و تجربي نرخ آزادسازي حرارت و همچنين فشار داخل سيلندر با يكديگر مقايسه و توافق خوبي بين آنها مشاهده گرديد.