مقاله شبيه سازي مونت كارلو دز جذبي بافت هاي نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درماني ريز باريكه اي با پرتوهاي ايكس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي مونت كارلو دز جذبي بافت هاي نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درماني ريز باريكه اي با پرتوهاي ايكس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز باريكه هاي پرتو ايكس
مقاله توزيع دز
مقاله تومور
مقاله طلا
مقاله كد Geant 4؛ گادولينيم
مقاله نانوذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ظفرقندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسعلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهور ارژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: محاطي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين شاخصه هاي كيفيت درمان در روش پرتودرماني ريز باريكه اي (MRT)، نسبت دز قله به دره (PVDR)  است. اين پارامتر، معياري براي سنجش ميزان نابودي سلول هاي سرطاني و حفظ سلول هاي سالم موجود در ناحيه تومور و اطراف آن مي باشد. هدف از اين تحقيق، مطالعه تاثير استفاده از نانو ذرات طلا و گادولينيم به عنوان عامل فعال ساز در توزيع دز و پارامتر PVDR مي باشد كه در آن، پرتودهي بافت موردنظر با ريزباريكه هاي صفحه اي ايكس گسيليده از سينكروترون مركز تاسيسات تابش سينكروترون اروپايي (ESRF)، در نظر گرفته شده است. با استفاده از كد كامپيوتري Geant4، مدلي طراحي شد تا دز عمقي در فانتومي از جنس پلي متيل متاآكريلات (پرسپكس)(PMMA)  خالص و توزيع دز در روش هاي پرتودرماني ريز باريكه اي چندجهته درهم بافته (MIMRT)  و پرتودرماني ريز باريكه اي دوجهته درهم بافته (BIMRT) در فانتوم حاوي تومورهاي فرضي، شبيه سازي شود. مقايسه نتايج شبيه سازي دز عمقي در فانتوم خالص با نتايج اندازه گيري، بيان گر صحت شبيه سازي با استفاده از مدل طراحي شده مي باشد. به منظور بهينه سازي روش پرتودرماني ريز باريكه اي، افزايش دز بافت هاي سرطاني و حفاظت از بافت هاي سالم در حضور عوامل فعال ساز، مطالعه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه افزايش دز در ناحيه قله با ذرات طلا و در ناحيه دره با ذرات گادولينيم، قابل ملاحظه تر مي باشد. اين نگرش، به كارگيري عوامل فعال ساز در پرتودرماني ريز باريكه اي، ارايه تدابير جديد درمان و افزايش بازدهي درمان تومور را ميسر مي سازد.