مقاله شبيه سازي هيدروگراف جريان با استفاده از مدل مخزن خطي ناش در آبخيز جعفرآباد استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي هيدروگراف جريان با استفاده از مدل مخزن خطي ناش در آبخيز جعفرآباد استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي بارش-رواناب
مقاله مدل مخزن خطي ناش
مقاله هيدروگراف واحد لحظه اي
مقاله روش گشتاور
مقاله آبخيز جعفرآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي زاده رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد واکنش رواناب در حوزه هاي فاقد آمار همواره مورد توجه هيدرولوژيست ها و سازمان هاي مديريت منابع آب در برنامه ريزي، توسعه و اجراي بسياري از پروژه ها بوده است. اين پژوهش با هدف کاربرد مدل آبشاري ناش در پيش بيني شکل، ابعاد و روند هيدروگراف سيل در آبخيز جنگلي جعفرآباد استان گلستان با مساحتي در حدود ۱۰۹ کيلومتر مربع، انجام شده است. پس از تهيه آمار دبي و بارش ساعتي ايستگاه هاي منطقه، با استفاده از روش گشتاور مقادير n و k مدل ناش در ۳۳ رويداد واقعي رگبار و سيل متناظر تعيين شد. با در نظر گرفتن ميانگين پارامترهاي واسنجي شده، نتايج مدل ناش براي چهار رويداد ديگر اعتبارسنجي شد. جهت ارزيابي نتايج از معيارهاي آماري استفاده گرديد. مقايسه هيدروگراف هاي شبيه سازي شده و معيار ارزيابي نش-ساتکليف، به ميزان ميانگين ۷۰ درصد نشان از تطابق مناسب نتايج مدل با داده هاي ثبت شده است. همچنين درصد خطاي نسبي در دبي پيک، درصد خطاي نسبي در زمان تا اوج و خطاي برآورد حجم جريان به ترتيب برابر ۱۰٫۷، ۱۰٫۲۵ و ۲۵٫۷ درصد بوده است و نيز ميانگين مجموع مربعات باقيمانده ها ۳٫۹۴ مي باشد. بر اساس نتايج پژوهش، دقت روش گشتاور در برآورد پارامترهاي n و k از داده هاي بارش و رواناب شايان توجه است. به منظور توسعه و کاربرد مدل ناش در آبخيز هاي فاقد آمار مشابه، برآورد منطقه اي پارامترهاي n و k در اين مدل هيدرولوژيک توصيه مي شود.