مقاله شبيه سازي و تحليل ارتباط خشكسالي هاي آبشناختي و اقليمي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي (مطالعه موردي:جلگه بابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۷۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي و تحليل ارتباط خشكسالي هاي آبشناختي و اقليمي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي (مطالعه موردي:جلگه بابل)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله خشكسالي آبشناختي
مقاله زنجيره ماركوف
مقاله تئوري Run
مقاله جلگه بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طايي سميرمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: چزگي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه ها به عنوان شريان هاي حياتي اغلب دشت ها و جلگه هاي كشور محسوب مي شوند. بسته به نوع اقليم حاكم بر مناطق مختلف، اين نوع منابع آبي واكنش هاي مختلفي در مقابل تنش هاي محيطي به ويژه خشكسالي نشان مي دهند. رخداد خشكسالي هاي آبشناختي نسبت به خشكسالي هواشناسي داراي تقدم و تاخر مي باشند. بر اين اساس ارتباط خشكسالي آبشناختي رودخانه بابل رود واقع در جلگه بابل با خشكسالي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك تاثيرگذار بر روي دبي رودخانه بابل رود (قائمشهر و بابلسر) مورد مطالعه قرار گرفت. در اين پژوهش از مدل هاي استوكاستيك و احتمالي (زنجيره ماركوف)، تئوري Run، ميانگين متحرك و نمايه SPI استفاده شد و وقوع خشكسالي ها و ترسالي هاي آبشناختي و هواشناسي در طي ۱۰ سال آينده شبيه سازي شد. نتايج نشان داد كه بيشترين تعداد خشكسالي را ايستگاه قائمشهر به خود اختصاص مي دهد. با استفاده از زنجيره ماركوف مشخص شد بالاترين احتمال ايستا در حالت نرمال با مقدار ۰٫۶۳۳ متعلق به رودخانه بابل رود مي باشد. وقوع خشكسالي و ترسالي هاي رودخانه بابل رود بيشتر تحت تاثير خشكسالي ها و ترسالي هاي ايستگاه قائمشهر مي باشد، به طوري كه اين ارتباط با استفاده از آزمون آماري t جفتي در سطح معني داري (P<0.05) و ضريب همبستگي برابر ۰٫۵۷۶ اثبات شد.