مقاله شبيه سازي و مدل سازي انرژتيك به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت لاستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي و مدل سازي انرژتيك به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت لاستيك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت لاستيك
مقاله بهينه سازي مصرف انرژي
مقاله مدل سازي انرژتيك
مقاله حامل هاي انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عتابي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: قدميان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط تنگاتنگ انرژي و توسعه اقتصادي و اجتماعي و انتظاري كه از افزايش قيمت انرژي در آينده به دليل محدود بودن منابع انرژي فسيلي وجود دارد، توجه به امر استفاده منطقي از انرژي در زيربخش هاي اقتصادي و اجتماعي كشور را ضروري مي سازد. صنايع لاستيك سازي نيز با متوسط مصرف انرژي حدود ۱۰۱۲*۴/۱ كيلوكالري در سال هاي ۸۱ و ۸۲ به عنوان يكي از صنايع انرژي بر در اين زمره قرار مي گيرد.
در اين تحقيق با هدف بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت لاستيك، پس از معرفي صنعت لاستيك كشور و وضعيت مصرف انرژي اين صنعت در كشور، به عنوان نمونه مدل سازي ترموديناميكي كارخانه كويرتاير جهت شناسايي نقاط بحراني اتلاف انرژي و نيل به راهكارهاي مناسب صرفه جويي انرژي در اين صنعت انجام گرفته است. اصول محاسبات بر مبناي شبيه سازي فني سيستم ها به عنوان حجم كنترل و به كمك روابط فني، ترموديناميكي و سيالاتي حاكم بر آن ها مي باشد. در اين راستا شبيه سازي كليه سيستم هاي توليد، توزيع و مصرف كنندگان انرژي كارخانه شامل سيستم هاي بخار، آب گرم، آب سرد، هواي فشرده و فرآيندهاي توليد شامل (اختلاط، كلندرينگ و …) مد نظر قرار گرفته و حدود ۱۱۵ جريان جرم و انرژي در كارخانه شناسايي و مقادير اين جريانات در دو حالت شرايط طراحي و شرايط عملكردي كارخانه تعيين گرديده است.
مدل شبيه سازي شده امكان ارايه هشت راهكار بهينه سازي مصرف انرژي حرارتي را در اختيار قرار مي دهد، كه با اجراي تمهيدات پيشنهاد شده شدت انرژي مصرفي حرارتي كارخانه ۲۰% پايين مي آيد و كارخانه از لحاظ مصرف انرژي حرارتي، در مقايسه با مقادير به هنجار جهاني، يك پله صعود كرده و در رديف كارخانه هاي خوب قرار مي گيرد. ارزش ريالي انرژي صرفه جويي شده براي كارخانه حدودا ۲۰۰ ميليون ريال در سال اول برآورد مي گردد، كه با هزينه سرمايه گذاري اوليه ۷۰ ميليون ريال جهت اجراي تمهيدات بهينه سازي مصرف انرژي بازگشت سرمايه اي ۵/۴ ماهه خواهد داشت. ارزش ريالي انرژي صرفه جويي شده براي دولت با توجه به تخصيص يارانه هاي انرژي كه از سوي دولت پرداخت مي شود، حدود ۱۶۰۰ ميليون ريال در سال برآورد مي گردد كه بدين رقم هزينه هاي صرفه جويي شده ناشي از كاهش آلودگي هاي زيست  محيطي و … را نيز بايد اضافه نمود. لذا ازآن جا كه در كشور۱۰ كارخانه توليد تاير و تيوب مشغول به فعاليت مي باشند كه كارخانه كويرتاير از لحاظ مصرف انرژي در زمره بهترين آن ها مي باشد، لزوم تدوين برنامه اي مدون جهت كاهش مصرف انرژي و حمايت از برنامه هاي كاهش مصرف انرژي در اين صنعت كاملا ضروري و اقتصادي به نظر مي رسد كه بايستي در دستور كار قرار گيرد.