مقاله شبيه سازي پهنه بندي سيل بااستفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: رودخانه کارون حدفاصل بند قير تا اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي پهنه بندي سيل بااستفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: رودخانه کارون حدفاصل بند قير تا اهواز)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي سيل
مقاله دوره بازگشت
مقاله مدل ارتفاعي رقومي
مقاله مدل HEC_RAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمي اويلي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برنامه ريزي جهت بهره برداري بهينه و كنترل پديده سيل كه از مسايل دنيا و از جمله كشور ما مي باشد، مطالعات و تحقيقات زيادي مورد نياز است. خسارات گسترده ناشي از طغيان رودخانه ها در چند ساله اخير در مناطق مختلف كشور ايجاب مي نمايد برنامه اي جامع در اين زمينه تهيه و تدوين گردد. از طرفي برنامه ريزي و اعمال روش هاي كنترل سيل بدون اطلاع از رفتار اين پديده در شرايط مختلف مقدور نخواهد بود. دامنه خسارات سيل در شرايط مختلف متاثر از ميزان آورد و خصوصيات هندسي بستر جريان و اراضي مجاور مي باشد. لذا به منظور پيش بيني دامنه خسارات ناشي از سيل در شرايط مختلف و توجيه اقتصادي و اجتماعي برنامه هاي كنترل و مهار سيل، پهنه بندي خطر سيل براي دوره هاي بازگشت مختلف ضروري است. پهنه بندي خطر سيل بدون اطلاع از بزرگي سيل و رفتار جريان سيلابي در مسير و دشت سيلابي ممكن نيست. لذا هيدروگراف سيل خروجي در بالادست حوزه و زيرحوزه هاي موجود در مسير مورد نظر با استفاده از روش هاي هيدروگراف واحد و شاخص سيلاب تعيين شدند و همچنين حداكثر رقوم تراز سطح آب در ۴۴ مقطع عرضي مشخص در طول حدود ۴۳ كيلومتر از مسير رودخانه کارون به دست آمد. سپس با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي (DEM) توليد شده از بستر و حريم رودخانه و حداكثر رقوم تراز سطح آب در مقاطع معين براي دوره بازگشت هاي ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ ساله با استفاده از قابليت نرم افزارHEC-RAS  پهنه خطر سيل برآورد شدند و محدوده و ميزان اراضي کشاورزي و مناطق مسکوني که در صورت وقوع سيلاب به مخاطره خواهند افتاد براي سيلاب هايي با دوره بازگشت هاي مذکور مشخص شدند.