سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی بهروزی فر – موسسه مطالعات بین المللی انرژی جمهوری اسلامی ایران
مهدی یوسفی – موسسه مطالعات بین المللی انرژی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

جمهــوری اســلامی ایــران بــا قرارگــرفتن در منطقــه مــتلاطم خاورمیانه، در میانه منطقه ای واقع شـده کـه بـه بیضـی انـرژی موسوم اسـت کـه از یـک سـو بـه خلـیج فـارس راه دارد و از دیگرسو، با کشورهای آسیاسی میانـه و قفقـاز همسـایه اسـت . بیش از ۷۰ درصد ذخائر اثبات شـده گـازطبیعی جهـان در ایـن بیضی قرارگرفته، بنابراین با توجه ب ه چشـم انـدازهای مصـرف گازطبیعی جهان، ایران می تواند با بهره گیری از ایـن موقعیـت ژئواستراتژیک، نقش غیر قابـل انکـاری در بازارهـای جهـانی انرژی داشته باشد . برخلاف کشورهای منطقه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانـه و قفقاز به آبهای بین المللی راه نداشته و مهـم تـرین عامـل در روند توسعه ذخائر نفـت و گـاز آنهـا، تضـمین دسترسـی بـه بازارهای عمده جهـان و اطمینـان از عـدم قطـع ایـن ارتبـاط
بدلایل سیاسی می باشد . در ایــن مقالــه پــس از بررســی ذخــائر گــازطبیعی منطقــه، چشم اندازهای آتی تولید کشورهای منطقه خلیج فارس، روسیه و آسیای مرکزی و قفقاز، مصرف داخلی این کشورها و نیز توان صادرات گازطبیعی این منطقه، مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار خواهد گرفت . سپس خطوط انتقال گاز موجود و نیز خطـوط در دســت اجــرا و یــا در دســت طراحــی مــورد بررســی قراخواهندگرفت و با توجه به پتانسیل هـای تولیـد و مصـرف منطقه، امکان ایجاد یک شبکه منطقـه ای ان تقـال گـازطبیعی در این بیضی شامل کشورهای منطقه خلیج فارس، آسـیای میانـه،
قفقاز و روسیه بررسی خواهد شـد . احـداث چنـین شـبکه ای، علاوه بر تامین نیاز مصـرفی کشـورهای منطقـه بـه خصـوص کشــورهای فاقــد منــابع عمــده گــازطبیعی ماننــد ارمنســتان و گرجستان، این امکان را به کشـورهای منطقـه خواهـد داد تـا مسیرهای جایگزین متعددی جهت انتقال گازطبیعی خـود بـه اروپا و یا هند و چین داشته باشند .