سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا آذردرخش – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر
امیرحسین جهانگیر – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

پیشرفتهای اخیر تکنولوژی در شبکه های بی سیم موردی ( اد هاک ) ١ و شبکه های بی سیم حسگر باعث گردیده است که جمع آوری اطلاعات در مناطقی که کاربرنمیتواند حضور داشته باشد امکان پذیر گردد . در یک شبکه حسگر نمونه، ح سگرها به طور جداگانه مقادیر محلی را نمونه برداری ( اندازه گیری ) می کنند و این اطلاعات را درصورت لزوم برای حس گرهای دیگر و در نهایت برای مشاهده گر اصلی ارسال می ن مایند . عملکرد شبکه این است که گزارش پدیده هایی راکه اتفاق می افتد به مشاهده گری بدهد که لازم نیست از ساختار شبکه و حس گرهایی جداگانه و ارتباط آنها چیزی بداند . این شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخالت انسان کار می کنند . موضوع شبکه های حسگر بی سیم یکی از موضوعات جدید در زمینه مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات می باشد . در این مقاله ما ضمن بررس ی و معرفی شبکه ها ی حسگر ب ی سیم الگوریتم ی بهینه به همراه شبیه سازی جهت بهبود کارایی این شبکه ها ارائه خواهیم داد