سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یوسف ستارزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
منوچهر قریشی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
اکرم علیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه ارومیه در غرب دریاچه ارومیه بین طولهای شرقی ۴۴/۳۰ تا ۴۵/۰۰ درجه و عرضهای ۳۷/۰۰ تا ۳۷/۱۵ واقع شده است. بخشهای مرکزی و شرقی آن را دشت وسیع ارومیه و بخشهای شمالی، غربی و جنوبی را مناطق مرتفع و کوهستانی تشکیل داده اند. به استثنای رسوبات جوان پوشاننده دشت ارومیه بقیهسنگها و طبقات موجود درمنطقه ارومیه تغییر شکل یافته هستند و در آنها ساختارهای چین وگسل، در مقیاس های مختلف تشکیل شده است. وجود فعالیت های زلزله خیزی در بخشهای مختلف این منطقه خاکی از فعالبودن منطقه تشکیل شده است. وجود فعالیت های زلزله خیزی دربخشهای مختلف این منطقه حاکی از فعال بودن منطقه از نظر زمین ساختی و وجود شبکه ای از گسلهایفعال و زلزله زا است. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهند که اولاً سرچشمه حرکات نو زمینساختی در منطقه ارومیه عمدتا حرکت چرحشی ورقه عربستان و تا حدودی حرکات ورقه های کوچکتر مستقر در سمت شمال و شمالشرق آن در ترکیه و قفقاز است. ثانیاً چون جهت گیری محور برآورد تنش بیشینه فشارشی ناشی از این حرکات در منطقه ارومیه مناسب برای فعال نمودن گسل های موجود در منطقه ارومیه است، اغلب گسلهای موجود فعال و زلزله زا هستند، و ثالثا علت وجود فعالیت زلزله خیزی بیشتر ورخداد زلزله های بزرگ در بخشهای شمالی و جنوبی منطقه ارومیه وجود شبکه از گسلهای راستالغز با مولفه شیب لغز معکوس در این بخشها است، و چون هنوز تاثیر تنشهای ناشی از حرکت ورقه عربستان به منطقه ارومیه ادامه دارد، امکان تجدید فعالیت اینگسلها و رخداد زلزله های بزرگ ناشی از آنها نیز در آینده وجود خواهد داشت.