سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رهام بختیار – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیش بینی و مدلسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی یکی از بخش های مهم منابع آب را تشکیل می دهد. در هنگامی که رفتار یک پدیده بسیار غیرخطی و همراه با عدم قطعیت باشد، برای مدلسازی آن پدیده و برقرار کردن رابطه بین داده ها، احتیاج به روش مناسب و دقیق است. یکی از این روشها، سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی است. در این مطالعه، از این سیستم استنباط که توانایی تحلیل و تفسیر مدل فازی در طی و بعد از فرآیند یادگیری را دارد برای شبیه سازی سطح آب زیرزمینی استفاده می شود. حوزه مورد مطالعه یک رودخانه در دشتی که بین دو کوه امتداد یافته است، می باشد که برای مقاصد کشاورزی احتیاج به زهکشی دارد. با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی و بهره گیری از ضریب هدایت هیدرولیکی و فاصله از رودخانه، مدل پیش بینی سطح آب زیرزمینی ارائه شده است. تاثیر تعداد داده های آموزشی و کنترلی، نوع و تعداد توابع عضویت در پیش بینی مدل بررسی شده و میزان خطای مدل در هر حالت تعیین می گردد.