سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تهمینه جلالی – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
احمد محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
مرتضی شوشتری – دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

روش شبیهسازی م وجبر بلور فوتونیک خمیده ۶۰° را گزارش میشود و تأثیر حفرههای اطراف خمیدگی را روی میزان عبور مورد بررسی قرار میگیرد . برای شبیه – سازی عددی از نرمافزار MAX-1 با استفاده از روش چندقطبی چندتایی استفاده شده است . بررسی محاسبات عددی نشان میدهد که بعد از چیدمان بلور فوتونیک و یافتن منبع برانگیختگی برای هر طول موج،روش MMP . بسیار سریع و قابل استفاده بر روی کامپیوترهای شخصی میباشد