سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین فرجامی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا، ارومیه، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غ
محمدتقی زمانیان – عضو هیأت علمی پژوهشکدهی هواشناسی و علوم جو
رشیدی ابراهیم حصاری – کارشناسی ارشد فیزیک دریا، سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

جریانات در محیطهای دریایی و اقیانوسی تحت تاثیر عوامل مختلفی بهوجود میآید، که یکی از مهمترین این عـوامل بـاد میباشد . در این تحقیق جریانات ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در حوضهی پنج لایهی اقیـانوسی شبیهسازی شده است . موقعیت حوضهی مورد مطالعه در این تحقیق موقعیت جغرافیایی خلیج فارس میباشد . حوضه مذکور دارای کف تراز بوده و میانگین عمق آن ۱۲۰ متر میباشـد . معـادلات حاکم در این شبیهسازی مبتنی بر معادلات مقدم و در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه ی قائم سیگما میباشد . برای حل عددی معادلات مدل از روش تفاضل متـناهی استفاده گردید . تابع نیروی باد در قالب ۴ تجربه ی عددی به محیط اعمال شد . مدل برای تعیین عکس العمل محیط نسبت به نیروهای اعمال شده، در قالب شبیه سازی عددی، مورد استفاده قرار گرفت . نتایج این شبیه سازی به شکل پیش بینی میدان های جریان افقی و سرعت قائم و تغییرات سطح تراز آب برای هر پنج لایه، نمایش داده شدند