سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد خامفروش – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
آذرمیدخت غلامیپور شیرازی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
کیقباد شمس – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی راکتورهای کاتالیتیک ریفرمینگ فرآیندAromax بر اساس مدل سنیتیکی لازنبی و همکاران گزارش شده است. جهت انجام شبیه سازی موردنظر معادلات مربوط به انتقال جرم ،انتقال انرژی و انتقال ممنتم حاکم بر راکتورهایAromax استخراج شدوسپس بر اساسمدل سینیتیکی لازنبی و ترکیب خوراک فرایندAromax Runge-Kutta دستگاه معادلات بدست آمده توسط روشعددیحل شد ومیزان تبدیل، پروفیل تغیرات دما و فشاردر طول هر راکتور، معین و بر اساس این محاسبات طول و تعداد راکتورهای مورد نیاز با توجه به مفدار خوراک محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از حل این مدل تطابق بسیار خوبی با نتایج گزارشSRI فرآیند آروماکس دارد.