سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حمیدی پور – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیهسازی فرآیندها، گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
نوید مستوفی – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیهسازی فرآیندها، گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
رحمت ستوده قره باغ – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیهسازی فرآیندها، گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله قسمت سنتز واحد اوره (قسمت فشار بالا) با استفاده از نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است. مدلسازی رآکتور با استفاده از مدل رآکتورهای کاملا مخلوط شونده پشت سر هم انجام شدهاست. این رآکتور به صورت یک واحد عملیاتی برنامهنویسی شده و به نرمافزار شبیهساز متصل شده است. تاثیر تعداد رآکتورهای کاملا مخلوط شونده پشت سر هم بر عملکرد رآکتور مطالعه شده و مشخص شدهاست در تعداد بالاتر از ده تاثیر چندانی بر عملکرد رآکتور اصلی ندارد. رابطه ثابت تعادل با دما در مورد واکنش تولید کربامات آمونیوم با توجه به خروجی رآکتور واقعی تصحیح شدهاست. نتایج حاصل از شبیهسازی تطابق خوبی با دادههای عملیاتی نشان میدهد.