سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساره فروتن – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر
ابوالحسن مبشری – دانشگاه شهرکرد گروه فیزیک
محمد مرادی –
حسین ثقفی فر –

چکیده:

روشقدم-شکسته برای شبیهسازی عددی انتشار پرتو، موثرترین روشمطالعه اثرات تلاطم جو بر جبهه موج انتشاری است.در این روش، جو توسط یکسری صفحات فاز کاتورهای تقریب زده میشود. اغتشاشجبهه موج، توسط این صفحات اعمال میشود و در بین صفحات صرفا انتشار پرتو در نظر گرفته میشود. در این مقاله صفحه فاز کاتورهای ایستا با استفاده از مدل تلاطم کالماگروف و الگوریتمهایی مبتنی بر روشهای طیفی و زیرهماهنگشبیهسازی شده اند. سپسبا در نظر گرفتن فرضیه تلاطم تیلور، صفحات فاز کاتورهای پویا شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی، بازه زمانی تغییر تلاطم صفحات فاز کاتورهای برابر یا کوچکتر از زمان همدوسی اتمسفر است. در پایان برای نشان دادن دقت شبیهسازی، تابع ساختار میانگین صفحات فاز کاتورهای با تابع ساختار تئوری مقایسه شده است.