سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه ت
کیومرث مظاهری – استاد بخش مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه تبدیل
قاسم حیدری نژاد – دانشیار بخش مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – گروه تبد

چکیده:

در این تحق یق با استفاده از یک مدل توربولانس k−ε ر ینولدز پا یین ، احتراق داخل محفظه احتـراق رم – جت سوخت جامد شبیه سازی و اثر تغییرات دما و دبی هوای ورودی بر نرخ پسروی سوخت بررسی شده است . در این مدل توربولانس از مق یاس سرعت Ök بجا ی مق یاس سرعت اصطکاک ی استفاده م یشود تا از ا یجاد نقطه تکـ ین در نقطـه جـدا یی و نقطه اتصال مجدد در جر یان پشت پله جلوگ یری شود . احتراق با فرض وجود واکنش شیمیایی یکطرفه، یک مرحلهای با نـرخبینهایت با استفاده از مدل شکست گردابه مدل شده است . حل جر یان توسط الگوریتم س یمپل در یک شبکه هـم مکـان انجـام گرفته شده است . نتایج شب یهسازی حاضر از دقت بس یار بهتر ی نسبت به نتا یج قبل ی برخوردار است و تطابق خوب ی با داده هـا ی تجربی دارند .