سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس نادری فر – استادیار دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام دبیر – استاد دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی شادمان راد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در قسمت اول از این کار یک مدل شبیه ساز مناسب برای فرآیند تبلور و بطور خاص تبلور ذرات هیدروکسید آلومینیوم با استفاده از مدل موازنة جرم و جمعیت به روش کلاسها ارایه گردید. در این مقاله، ضمن ارایة روابط مختلف سینتیکی ارایه شده برای هسته زایی، رشد ، اگلومراسیون و شکست ذرات، فرم های گسستة متنوعی برای بیان رشد و اگلومراسیون ذرات در مدل شبیه ساز مورد استفاده قرار گرفته و با ترکیبی از مدل های ارایه شده و انجام اصلاحات مورد نیاز ، یک نرم افزار شبیهسازی کامل برای استفاده در شرایط مختلف در تبلور هیدروکسید آلومینیوم بدست آمده است . سپس تأثیر هر کدام از پارامترهای عملیاتی و سینتیکی با استفاده از این مدل شبیهساز مورد بررسی قرار گرفته است.
مقایسة دو فرم مورد استفاده برای رشد ذرات نشان می دهد که پایداری و دقت جواب وابستگی زیادی به شکل گسستة مورد استفاده برای رشد ذرات دارد و فرم سه جمله ای دقت بیشتری نسبت به فرم دو جمله ای دارد. شبیهسازی تأیید می کند که افزایش دما باعث افزایش کیف یت محصول و کاهش مقدار آن میشود. حضور پارامتر شکست در مدل شبیه ساز باعث تیز شدن منحنی توزیع اندازة ذرات می شود که بیان کنندة توازنی بین ذرات اگلومره شده و ذراتی درشتی که با برخورد با ذرات دیگر به ذرات کوچکتر میشکنند میباشد. در نهایت متناسب با مدل رشد ت وانی با توان۱/۲،کرنل مشابهی برای اگلومراسیون ذرات مورد استفادهقرار گرفته است و ثابت آن تنظیم شده است.