سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد صحبتزاده، – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سعید میرزانژاد – گروه تحقیقاتی نانو و بیوتکنولوژی ، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران
حسین آکو –

چکیده:

در این مقاله ویژگی های شتاب الکترون توسط تپ گوسی لیزر بسامد متغیر را مورد مطالعه قرار دادهایم. قطبشهای بیضوی، دایروی و خطی را در اینجا مورد استفاده قرار داده و هم زمانی بین سرعت الکترون و سرعت فاز موج را به صورت عددی بررسی میکنیم. دیده میشود که در حالت همزمانی سرعت فاز موج و سرعت الکترون، جذب انرژی بسیار زیادی از تپ توسط الکترون روی میدهد. دیده میشود که پارامتر تغییر بسامد نقشمهمی را در فرایند هم زمانی فاز بازی میکند. در این شبیهسازی الکترون میتواند دهها GeV انرژی از تپ لیزر گوسی پرشدت کسب کند